ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP, EET EN BELEEF LOKAAL ZEEUWS-VLAANDEREN

Artikel 1 – Definities 

1.     Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: Koop, eet en beleef lokaal Zeeuws-Vlaanderen, ingeschreven onder KvK-nummer 87203588, gevestigd (te 4531GM in Terneuzen) aan de Herengracht 14 A, zijnde een VOF.

2.     Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met die de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

3.     Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: deze algemene voorwaarden in combinatie met de door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3.     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Afwijking van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever overeen zijn gekomen.

5.     Indien er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

6.     De nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet aan.

7.     De opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze nieuw te gelden voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk bekend worden gemaakt.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen 

1.     Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding is geldig tot 14 dagen na dagtekening van de offerte of aanbieding. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.     Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet/uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan opdrachtnemer.

3.     De overeenkomst komt eerst tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk het aanbod om de overeenkomst aan te gaan aanvaarden. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer, ook bij mondeling aanvaarding van het aanbod, een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden.

4.     Indien een voorschotbetaling overeengekomen is, komt de overeenkomst pas definitief tot stand indien deze betaling door de opdrachtnemer ontvangen is.

5.     De opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

7.     Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 – Duur, levering, uitvoering, wijziging overeenkomst en prijsverhoging 

1.     De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.     Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.     De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.

5.     Op grond van gewichtige redenen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst de wijzigen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijzigingen van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de opdrachtnemer besluit om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen dient de opdrachtgever, welke niet handelt in de uitoefening van beroep- of bedrijf, binnen drie dagen schriftelijk te accepteren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien niet of niet tijdig wordt gereageerd komt de overeenkomst te vervallen tenzij anders overeengekomen wordt.

6.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Wanneer een verzoek tot wijziging wordt geaccepteerd, geldt dit als een aanvullende opdracht waarbij opdrachtnemer een nieuwe offerte uitbrengt zonder dat daartoe de oorspronkelijke voorwaarden op van toepassing zijn.

 

Artikel 5 – Medewerking van de opdrachtgever

1.     De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de opdrachtnemer die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht.

2.     Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

3.     Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens door de opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor de opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.     De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–       de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

–       zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

–       zich een overmacht situatie voordoet. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan ziekte van opdrachtnemer. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Wanneer het tussentijds eindigen niet aan de opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht, alsmede overige voor de overeenkomst gemaakte kosten en gereserveerde arbeidstijd aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.

4.     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de v zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7 – Betaling, rente en incassokosten 

1.     De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen van maximaal 50% van het begrote bedrag.

2.     Betaling van de (voorschot)factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de opdrachtnemer aangegeven. De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.     Voor het annuleren van een event dat opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever organiseert, of het annuleren van deelname aan een event dat opdrachtnemer organiseert,  geldt het navolgende:

– Tot 21 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever of deelnemer 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.

– Tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever of deelnemer 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.

– Tot 2 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever of deelnemer 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.

  4.     Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  5.     De opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  6.     De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  7.     Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van diens beroep of bedrijf worden de invorderingskosten vastgesteld op 15% van het totaalbedrag met een minimum van €500,-. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van diens beroep op bedrijf, dan worden de invorderingskosten berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport BGK-Integraal.

   

  Artikel 8 – Onderzoek en klachten

  1.     De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klachten dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk aan de opdrachtnemer gemeld te worden.

  2.     De melding moet dusdanig gedetailleerd omschreven worden, dat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  3.     Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.

  4.     Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal de opdrachtnemer binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren.

  5.     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door de opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

   

  Artikel 9 – Aansprakelijkheid

  1.     Behoudens geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

  2.     De verkoper wijst alle aansprakelijkheid, voor zover wettelijk aanvaardbaar, van welke aard dan ook af, waaronder, maar niet beperkt tot, de aansprakelijkheid:

  –       die ontstaat doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens of ontstaat door enigerlei handelen of nalaten van de koper;

  –       die voortvloeit uit overmacht situaties of andere omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de verkoper en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de verkoper worden toegerekend.

  3.     Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  4.     De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  –       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

  –       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

  –       de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  5.     Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  6.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtgever.

  7.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

   

  Artikel 10 – Geheimhouding

  1.     De opdrachtgever en de opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  2.     Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en de opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

  3.     De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

   

  Artikel 11 – Vrijwaring

  1.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die door de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is.

  2.     De opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien de opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

   

  Artikel 12 – Verjaringstermijn

  1.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer één (1) jaar.

   

  Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

  1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  2.     De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg waarbij voor beide partijen de mogelijkheid van beroep is voorbehouden.

  3.     Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  Artikel 14 – Wijzigingen van de voorwaarden

  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.

   

  AANVULLENDE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

  KOOP, EET EN BELEEF LOKAAL ZEEUWS-VLAANDEREN

  1. Het lidmaatschap van Koop, eet en beleef lokaal Zeeuws-Vlaanderen wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd, behalve als het lidmaatschap wordt opgezegd.
  2. In geval van opzegging, moet dit minstens één maand voor afloop van het kalenderjaar plaatsvinden door een mail te sturen naar info@koopeetbeleeflokaal.eu.
  3. Het lidmaatschap kan tussentijds worden beëindigd als:
  • Er sprake is van wederzijds goedvinden;
  • Één van de partijen de verplichtingen, zoals in deze voorwaarden vermeld, niet nakomt;
  • Één van de partijen failliet is verklaard;
  • Één van de partijen wordt ontbonden of gestaakt.
  1. In geval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de lidmaatschapscontributie.
  2. Jaarlijks worden de kosten voor het lidmaatschap vastgesteld en in november bekendgemaakt.