Algemene standhouders­voorwaarden Streekproductenbeurs ZVL 2023

Streekproductenbeurs ZVL 2023 is een initiatief van Koop, eet en beleef lokaal Zeeuws-Vlaanderen.

Streekproductenbeurs ZVL 2023 vindt plaats op maandag 6 november 2023 bij ’t Klinket te Schoondijke.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die samenhangen met de organisatie van de Streekproductenbeurs ZVL 2023. De wederpartij in deze voorwaarden, aangeduid als standhouder, zijn huurders van (stand)locaties op het evenement welke gehouden zal worden tijdens de Streekproductenbeurs ZVL 2023.

Door deelname aan de Streekproductenbeurs ZVL 2023 verplicht standhouder zich aan deze algemene voorwaarden te houden.

Algemeen

1.1 De Algemene Standhoudersvoorwaarden zijn van toepassing op alle ‘Standhouders’ (zie 1.2) die zich bevinden op het terrein van Streekproductenbeurs ZVL.

1.2 Onder Standhouder wordt verstaan iedereen die op elke wijze, zowel direct als indirect, een zakelijke overeenkomst sluit met als doel het zakelijk bijwonen van en/of deelnemen aan Streekproductenbeurs ZVL.

1.3 Streekproductenbeurs ZVL zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan het evenement naar wens van de Standhouder te laten verlopen. Streekproductenbeurs ZVL zet zich in om het evenement veilig te laten verlopen.

Prijzen

2.1 Alle door Streekproductenbeurs ZVL verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Streekproductenbeurs ZVL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Streekproductenbeurs ZVL en door derden aan de Standhouder gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

2.2 De Standhouder dient vóór aanvang van het evenement de factuur te hebben betaald en daarmee akkoord te gaan met de algemene standhoudersvoorwaarden. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

2.3 Toegang van de Standhouder kan met een, in de ogen van Streekproductenbeurs ZVL, legitieme reden worden geweigerd.

2.4 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord heeft Streekproductenbeurs ZVL het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement te annuleren, zonder restitutie van het betaalde standgeld.

2.5 De Standhouder heeft geen recht op restitutie van het standgeld of enige andere vergoeding in geval van:

– Wanneer het evenement geannuleerd wordt om redenen die in de ogen van Streekproductenbeurs ZVL legitiem of onveilig zijn of

– Wanneer toegang wordt geweigerd

2.6 Streekproductenbeurs ZVL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling van het standgeld.

2.7 De Standhouder dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen onder vermelding van het factuurnummer.

2.8 Achteraf of op de dag zelf betalen is niet mogelijk.

2.9 Streekproductenbeurs ZVL is gemachtigd meerdere stands met dezelfde producten aan te nemen.

2.10 Indien de Standhouder om wat voor reden dan ook niet deel kan nemen is restitutie niet mogelijk.

2.11 Indien de Standhouder een zakelijke overeenkomst is aangegaan met Streekproductenbeurs ZVL, maar niet komt opdagen tijdens Streekproductenbeurs ZVL dient de factuur wel betaald te worden.

Toegang

3.1 Zakelijke deelname aan Streekproductenbeurs ZVL is uitsluitend toegestaan ná het betalen van de factuur.

3.2 Streekproductenbeurs ZVL is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

3.3 Kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet bevoegd een stand te bemannen zonder begeleiding van een volwassene.

3.4 Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de Standhouder zich fatsoenlijk te gedragen. De Standhouder is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel van Streekproductenbeurs ZVL op te volgen. Indien Streekproductenbeurs ZVL van mening is dat deze normen worden overschreden kan de Standhouder voor het evenement de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

3.5 Het is door de Standhouder verboden om:

– Op het terrein goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen

– Naar het oordeel van Streekproductenbeurs ZVL gevaarlijke en/of voor de Standhouders/bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het terrein op te brengen

– Drugs op het terrein mee te nemen en/of te gebruiken

3.6 Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken. Parkeren op de invalidenparkeerplaats is niet toegestaan. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

3.7 Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. De Standhouder dient zijn of haar eigen afval mee te nemen na gebruik van een stand.

Aansprakelijkheid Streekproductenbeurs ZVL 2023

4.1 Deelname aan Streekproductenbeurs ZVL is voor eigen rekening en risico van de Standhouder.

4.2 Wapens, gevaarlijke voorwerpen en verdovende middelen zijn verboden. Allen kunnen door Streekproductenbeurs ZVL in beslag genomen worden, zonder enig recht op restitutie.

4.3 Van strafbare feiten doet Streekproductenbeurs ZVL aangifte bij de politie.

4.4 Streekproductenbeurs ZVL is alleen aansprakelijk voor door de Standhouder geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Streekproductenbeurs ZVL. De aansprakelijkheid van Streekproductenbeurs ZVL wordt uitgesloten voor:

– Schade ten gevolge van het handelen van derden

– Schade ten gevolge van het niet opvolgen van instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels.

– Schade veroorzaakt door andere Standhouders en/of bezoekers.

4.5 Streekproductenbeurs ZVL is niet aansprakelijk voor door de Standhouder geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht.

Op/afbouw stands

5.1 De Standhouder dient uiterlijk 1,5 uur vóór aanvang van het evenement aanwezig te zijn om de stand op te bouwen.

5.2 De Standhouder krijgt de betreffende stand toegewezen door Streekproductenbeurs ZVL. De Standhouder mag een voorkeur voor locatie uitspreken, echter is Streekproductenbeurs ZVL vrij om de indeling naar eigen inzicht in te delen.

5.3 De Standhouder dient zijn/haar auto uiterlijk 45 minuten vóór aanvang van het evenement te verplaatsen naar het parkeerterrein.

5.5 Streekproductenbeurs ZVL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verdwijning en/of vernieling van goederen.

5.6 De Standhouder is verplicht de stand netjes en schoon achter te laten na gebruik van de stand. Afval dient door de Standhouder meegenomen te worden.

5.7 Bij het gebruik van stroom dient de Standhouder zelf te zorgen voor voldoende (verleng)snoeren.

Klachten

6.1 Klachten dienen schriftelijk tot maximaal een week na Streekproductenbeurs ZVL worden ingediend. Klachten buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen.

6.2 Streekproductenbeurs ZVL is niet aansprakelijk voor klachten m.b.t. de Standhouder zoals beschreven in de Standhoudersvoorwaarden.

Persoonsgegevens

7.1 Door deelname aan Streekproductenbeurs ZVL geeft de Standhouder toestemming gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden mbt Streekproductenbeurs ZVL. Indien de Standhouder niet herkenbaar op deze beelden wil staan kan dit kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van Streekproductenbeurs ZVL via info@koopeetbeleeflokaal.eu

Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2 De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg waarbij voor beide partijen de mogelijkheid van beroep is voorbehouden.

8.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijzigingen van de voorwaarden

9.1 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.