Algemene voorwaarden voor deelnemers aan Koop, eet en beleef lokaal Zeeuws-Vlaanderen

Versie 1 januari 2022

 

 1. DEFINITIES 
  • Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: Koop, eet en beleef lokaal Zeeuws-Vlaanderen ingeschreven onder KvK-nummer 87203588, gevestigd (te 4511 PJ te Breskens) aan de Rijksweg 14 A, zijnde een VOF.
  • Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met die de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.
  • Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: deze algemene voorwaarden in combinatie met de door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 
  • Op alle opdrachten aan, en overeenkomsten met, opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan opdrachtnemer . De term deelnemer omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van deelnemer of een derde wordt door opdrachtnemer  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. DE OVEREENKOMST 
  • Alle voorstellen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de overeenkomst door of namens deelnemer , (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door opdrachtnemer dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door opdrachtnemer  van een opdracht van deelnemer.
  • De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door opdrachtnemer voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht.
  • De deelnamemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de prijsdocumentatie van opdrachtnemer (hierna de “Prijsdocumentatie”). De Prijsdocumentatie kan worden aangevraagd via info@kooplokaalzeeuwsvlaanderen.nl. Op alle overeenkomsten is het bepaalde in de Prijsdocumentatie van toepassing. Alle prijzen zijn in EURO en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen:
   • de mogelijkheden voor deelname zoals opgenomen in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst,
   • de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, en
   • de oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijndag(en) van haar titels.
  • De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende Prijsdocumentatie. Indien deelnemer de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan deelnemer opdrachtnemer  daartoe schriftelijk (waaronder per e-mail) verzoeken. Indien opdrachtnemer  instemt met de uitbreiding, is het bepaalde in artikel 2.2. van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien een overeenkomst een eenmalige opdracht tot plaatsing van een advertentie betreft, eindigt deze door voltooiing van de opdracht. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met terugwerkende kracht.
  • Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien:
 • de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, of;
 • de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.
  • Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.
 • CONTROLE DOOR DEELNEMER
  • Deelnemer is verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de schriftelijke opdracht van deelnemer dient deelnemer dit per omgaande te melden. Bij gebreken van een dergelijke melding geldt tussen partijen hetgeen is opgenomen in de communicatie namens opdrachtnemer.
 • NIET AFNAME 
  • Indien deelnemer niet binnen de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen advertentiebestedingen heeft afgenomen, vervalt het recht op plaatsing van deze niet afgenomen advertentie- bestedingen. In dit geval is deelnemer verplicht om naar keuze van opdrachtnemer (i) het volledige bedrag dat overeenkomt met de overeengekomen advertentiebestedingen te voldoen dan wel (ii) 10% van de totale overeengekomen advertentie-bestedingen.
 • AANSPRAKELIJKHEID 
  • Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat.
  • De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door deelnemer voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • AANLEVERING 
  • De sluitdata c.q. sluittijden voor het reserveren van advertentieruimte, het aanleveren van advertentiemateriaal door deelnemer en de aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) worden door opdrachtnemer aan de deelnemer  schriftelijk verstrekt.
  • Opdrachtnemer kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan deelnemer in rekening brengen. Indien opdrachtnemer  advertentiemateriaal aanpast is deelnemer  verplicht het door of namens opdrachtnemer  geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van deelnemer  dient deelnemer  dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens opdrachtnemer  vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.
  • Indien deelnemer een bepaalde specifieke grafisch- technische uitvoering van zijn advertentie wenst is het bepaalde in artikel 7.3 van overeenkomstige toepassing.
  • Indien de advertentieruimtes en/of advertentiematerialen niet tijdig zijn gereserveerd en/of aangeleverd, is opdrachtnemer gerechtigd om de reservering en/of het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de af- en/of aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien er wel een tijdige reservering heeft plaatsgevonden, maar het advertentiemateriaal niet tijdig of niet juist door deelnemer  is aangeleverd, dan brengt opdrachtnemer  het volledige bedrag voor de advertentie bij deelnemer  in rekening.
  • deelnemer is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij opdrachtnemer ongeacht de wijze van verzending. opdrachtnemer zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal.
  • Indien advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd draagt deelnemer er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, – programma’s of websites van opdrachtnemer . deelnemer draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van opdrachtnemer  niet verstoort of onevenredig zwaar belast. deelnemer  vrijwaart opdrachtnemer  voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het advertentiemateriaal.
  • Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door opdrachtnemer alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van opdrachtnemer redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd.
  • opdrachtnemer bewaart het advertentiemateriaal gedurende maximaal drie (3) maanden.
 • (INTELLECTUEEL) EIGENDOM 
  • Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (i) de media van opdrachtnemer waaronder de redactionele content, (ii) de diensten die opdrachtnemer in het kader van de opdracht inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen, en (iii) de gegevens van gebruikers van de media van opdrachtnemer waaronder abonneegegevens, gegevens van gebruikers van de websites en app’s, gebruikers van nieuwsbrieven, en alle andere informatie die verzameld wordt ten aanzien van deze gebruikers, berusten, en blijven berusten, bij opdrachtnemer . De overeenkomst impliceert niet dat aan deelnemer enig licentie of ander recht wordt verleend.
  • opdrachtnemer is gerechtigd een geplaatste advertentie tevens op te nemen in een of meerdere andere uitgaven van opdrachtnemer . Voor zover nodig verleent deelnemer opdrachtnemer  hiertoe om niet een licentie.
 • BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN & OVERMACHT 
  • opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (delen van) haar media vrij te maken van advertenties.
  • In geval opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens deelnemer  te zijn gehouden. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door opdrachtnemer  ingeschakelde derden, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
  • Indien de periode van overmacht op grond van het vorige lid langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.
 • KLACHTEN 
  • Eventuele klachten over de uitvoering van een printadvertentie dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de dag van plaatsing van de betreffende advertentie schriftelijk, waaronder per e-mail, bij opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten over online advertenties dienen binnen zeven (7) dagen na aanvang van de campagne schriftelijk, waaronder per e-mail, bij opdrachtnemer  te worden ingediend. deelnemer  is niet gerechtigd om klachten in te dienen over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten, of over geplaatste advertenties waarvan de reservering of het materiaal niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 8 is aangeleverd maar desondanks toch zijn geplaatst.
  • Eventuele klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 21 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.
  • Klachten ontslaan deelnemer niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de overeenkomst of opdracht.
 • EIGEN ADVERTENTIE-UITINGEN
  • deelnemer kan uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming van deze (natuurlijke of rechts-) persoon, of van een groeps- maatschappij van deelnemer  als bedoeld in artikel 2:24b BW.
  • Het is deelnemer niet toegestaan om advertentieruimte waarover zij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 • WEIGERING 
  • opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een ter plaatsing opgegeven advertentie zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende campagne op te schorten dan wel te staken.
 • POSITIEGARANTIE 
  • Indien deelnemer voor de plaatsing van advertenties zekerheid wenst ten aanzien van een bepaalde positie of pagina, kan opdrachtnemer  op verzoek van deelnemer  een positiegarantie afgeven. Voor een positiegarantie is een toeslag op de prijs verschuldigd.
 • INHOUD ADVERTENTIE 
  • deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Voor iedere advertentie staat deelnemer  er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of opdrachtnemer . In het bijzonder garandeert deelnemer  dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. deelnemer  vrijwaart opdrachtnemer  voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door deelnemer  opgegeven advertentie.
 • FACTURATIE & BETALING
  • Facturering geschiedt na elke plaatsing van een advertentie of advertentiecampagne. Bij langlopende campagnes kunnen partijen overeenkomen dat de facturatie in delen geschiedt. Opdrachtnemer kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. deelnemer  gaat akkoord met elektronische facturatie door opdrachtnemer .
  • De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deelnemer is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door deelnemer  is uitgesloten.
  • Opdrachtnemer kan, ter eigen beoordeling, een korting over de netto verschuldigde advertentiekosten toekennen aan reclame- bemiddelaars en begrafenisondernemers, voor zover het advertenties van derden betreft die rechtstreeks verband houden met het beroep waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam is. Voor begrafenisondernemers geldt dat dit alleen van toepassing is op advertenties die geplaatst worden tegen de prijs conform de Prijsdocumentatie.
  • Indien deelnemer voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door deelnemer  verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen, indien deelnemer  aan opdrachtnemer  een achterstallige schuld heeft, dan wel naar het oordeel van opdrachtnemer  niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen beide partijen vooraf is overeengekomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is opdrachtnemer  vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten.
  • Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op deelnemer bestaande vorderingen tot gevolg. Tevens heeft opdrachtnemer  in dat geval het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren. opdrachtnemer  heeft voorts het recht om het verschil tussen het voor de advertentieruimte afgenomen geldende prijs en de oorspronkelijk overeengekomen prijs op te eisen als schadevergoeding van deelnemer , onverminderd de overige rechten die opdrachtnemer
  • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die opdrachtnemer moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van deelnemer . Deze kosten bedragen ten minste 15% van de totale vordering met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de verschuldigde rente.
 • PRIVACY 
  • Voor zover het door of namens deelnemer aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) deelnemer  handelt als verwerkings- verantwoordelijke en opdrachtnemer  als verwerker; (ii) deelnemer  staat er voor in dat de verwerking door opdrachtnemer  niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) opdrachtnemer  zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van deelnemer  of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer ; met dien verstande dat opdrachtnemer  deelnemer  zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van deelnemer  een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als opdrachtnemer  wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) opdrachtnemer  zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) opdrachtnemer  zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deelnemer ; (iv) opdrachtnemer  zal, op schriftelijk verzoek van deelnemer  informatie overleggen waar uit blijkt dat opdrachtnemer  voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) opdrachtnemer  zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de deelnemer  of bij gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door deelnemer , of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) opdrachtnemer  zal deelnemer  onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij opdrachtnemer  tot geheimhouding is gehouden; (iv) opdrachtnemer  zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.9 verwijderen.
 • VERTROUWELIJKHEID 
  • deelnemer zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van opdrachtnemer  verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien deelnemer  tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.
 • DIVERSEN 
  • deelnemer staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door opdrachtnemer  te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. deelnemer  zal opdrachtnemer  volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. deelnemer  zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die opdrachtnemer  in verband daarmee ondervindt.
  • opdrachtnemer behoudt zich het recht voor nadere informatie in te winnen omtrent de herkomst van de opgegeven advertentie en de identiteit van deelnemer.
  • opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer  gebruik te maken van derden.
  • Afwijkingen of aanvullingen op deze Advertentie-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met opdrachtnemer zijn overeengekomen.
  • Indien een bepaling van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. opdrachtnemer en deelnemer  zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.
  • De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door opdrachtnemer aangepast worden.
  • Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst als ook op de voorstellen en offertes van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met opdrachtnemer voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTEREN 
  • Opdrachtnemer streeft er naar dat de websites waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. Opdrachtnemer  garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website of app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.
 • Vrijwaring
  • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die door de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is.
  • De opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien de opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Verjaringstermijn
  • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer één (1) jaar.
 • Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  • De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg waarbij voor beide partijen de mogelijkheid van beroep is voorbehouden.
  • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten
 • Wijzigingen van de voorwaarden
  • Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.